You are currently viewing Προσλήψεις στη Δημοτική Αστυνομία

Προσλήψεις στη Δημοτική Αστυνομία

Αλλαγές στις αρμοδιότητες αλλά και στα κριτήρια αναφορικά με τις προσλήψεις στη Δημοτική Αστυνομία, προβλέπει νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών που κατατέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Συγκεκριμένα, με το ν/σ «Δημοτική Αστυνομία, Φορείς Λαϊκών Αγορών, Απλούστευση διαδικασιών μεταξύ Ο.Τ.Α. και Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών», που, όπως έχει γράψει η aftodioikisi.gr, ανοίγει το δρόμο για 1.264 μόνιμες προσλήψεις στην Δημοτική Αστυνομία, καταργούνται αρμοδιότητες που, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, θεωρούνται παρωχημένες ή δεν συνάδουν με τον ρόλο της δημοτικής αστυνομίας, όπως η θεώρηση τιμοκαταλόγων των δωματίων των ξενοδοχείων, ή που ήταν αδύνατο να ασκηθούν από τα στελέχη της, όπως τήρηση διατάξεων που αφορούν σε χώρους προσωρινής εγκατάστασης μετακινούμενων πληθυσμών.

Τέσσερις κατηγορίες δήμων Παράλληλα, οι δήμοι χωρίζονται, βάσει πληθυσμού, σε τέσσερις κατηγορίες, σύμφωνα με τις οποίες προσδιορίζεται η κατηγορία ή οι κατηγορίες αρμοδιοτήτων που ασκούνται σε αυτούς από τη δημοτική αστυνομία. Για κάθε ομάδα δήμων προβλέπεται και ο αντίστοιχος αριθμός του προσωπικού της κατά περίπτωση.

Συγκεκριμένα, α) δήμοι με πληθυσμό έως 3.500 κατοίκους, (έως 5 άτομα προσωπικό). β) από 3.501 έως 6.000 κατοίκους, (από 6 έως 10 άτομα ) γ) από 6.001 έως 100.000 κατοίκους (12 άτομα κατ’ ελάχιστο) και δ) δήμοι με πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων στελεχώνονται από προσωπικό που προκύπτει από το πηλίκο της διαίρεσης του μόνιμου πληθυσμού διά δύο χιλιάδες.

Οι υπηρεσίες δημοτικής αστυνομίας των μικρών δήμων μπορούν να ασκούν τις αρμοδιότητες της πρώτης κατηγορίας, των μεσαίων δήμων (με πληθυσμό από 3.501 έως 100.000) ασκούν τις αρμοδιότητες της πρώτης και της δεύτερης ομάδας, ενώ και τις τρεις κατηγορίες ασκεί η δημοτική αστυνομία των μεγάλων δήμων.

Πάντως, με το νομοσχέδιο δίνεται η δυνατότητα με απόφαση δημοτικού συμβουλίου που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του να ανατίθενται προς άσκηση στη δημοτική αστυνομία αρμοδιότητες από όλες τις κατηγορίες, ανεξαρτήτως πληθυσμού. Εφόσον ανατεθεί στη δημοτική αστυνομία η άσκηση του συνόλου των αρμοδιοτήτων της τρίτης κατηγορίας, η στελέχωση της υπηρεσίας προσαυξάνεται κατά

Πρόσληψη ειδικού ένστολου προσωπικού δημοτικής αστυνομίας

Για την πρόσληψη του ειδικού ένστολου προσωπικού δημοτικής αστυνομίας εφαρμόζεται ο ν. 4765/2021 (Α΄ 6), με την επιφύλαξη των παρ. 5 και 6 του παρόντος.

Οι υποψήφιοι για τις θέσεις του ειδικού ένστολου προσωπικού της δημοτικής αστυνομίας πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α. Να έχουν συμπληρώσει το εικοστό πρώτο (21°) έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί, προκειμένου για τους κλάδους ΠΕ και ΤΕ Δημοτικής Αστυνομίας, το τριακοστό πέμπτο (35ο) έτος της ηλικίας τους και για τον κλάδο ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας, το εικοστό όγδοο (28°) έτος της ηλικίας τους.

Για τον υπολογισμό της ηλικίας των ανωτέρω ορίων, ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 1η Ιανουαρίου του έτους γέννησης για το κατώτατο όριο ηλικίας και η 31η Δεκεμβρίου για το ανώτατο όριο ηλικίας.

β. Να έχουν ανάστημα, χωρίς υποδήματα, τουλάχιστον ένα μέτρο και εξήντα τρία εκατοστά (1,63 μ.) οι γυναίκες και ένα μέτρο και εβδομήντα εκατοστά (1,70 μ.) οι άνδρες.

γ. Να έχουν την ψυχική και σωματική υγεία, καθώς και τα διανοητικά προσόντα που τους επιτρέπουν την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης τους. Η κατάσταση της υγείας των υποψήφιων υπαλλήλων, προκειμένου να είναι σε θέση να ασκήσουν τα καθήκοντα που προβλέπονται για τη θέση τους, πιστοποιείται με γνωματεύσεις παθολόγου ή γενικού ιατρού και ψυχιάτρου, οι οποίοι απασχολούνται είτε στο Εθνικό Σύστημα Υγείας είτε στον ιδιωτικό τομέα, με βάση παραπεμπτικό έγγραφο, στο οποίο περιγράφονται από την υπηρεσία τα καθήκοντα της θέσης που πρόκειται να αναλάβει ο υπάλληλος.

Οι υποψήφιοι που κρίνονται κατάλληλοι υγειονομικά με βάση την περ. γ’ της παρ. 2 υποβάλλονται σε αθλητικές δοκιμασίες, οι οποίες περιλαμβάνουν:

α) Δρόμο 100 μ. σε χρόνο δεκαέξι δευτερολέπτων [16΄΄ (μία προσπάθεια)],

β) Δρόμο 1.000 μ. σε χρόνο τεσσάρων λεπτών και είκοσι δευτερολέπτων [4 και 20΄΄ (μία προσπάθεια)],

γ) Άλμα σε ύψος με φόρα τουλάχιστον ενός μέτρου [1.00 μ. (τρεις προσπάθειες)],

δ) Άλμα σε μήκος με φόρα τουλάχιστον τριών μέτρων και εξήντα εκατοστών [3.60 μ. (τρεις προσπάθειες)],

ε) Ρίψη σφαίρας (7,275 χλγ.) σε απόσταση τουλάχιστον τεσσερισήμισι μέτρων (4,50 μ.), ως μέσο όρο ρίψης με το δεξί και το αριστερό χέρι (τρεις προσπάθειες ανά χέρι).

Οι υποψήφιοι που επιτυγχάνουν στις αθλητικές δοκιμασίες της παρ. 3 υποβάλλονται σε ψυχοτεχνικές δοκιμασίες και συνέντευξη, ώστε να ερευνηθούν ιδίως η κρίση, η αντίληψη, η προσαρμοστικότητα στις μεταβαλλόμενες καταστάσεις και απαιτήσεις, ο βαθμός ετοιμότητας, η αυτοκυριαρχία, η συναισθηματική σταθερότητα, και η δομή της προσωπικότητας. Η συνέντευξη διενεργείται μετά το πέρας των ψυχοτεχνικών δοκιμασιών, οπότε και συντάσσεται αυτοτελές πρακτικό εξατομικευμένης κρίσης για κάθε υποψήφιο στο οποίο αναφέρεται η τελική κρίση, με ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία.

Σε περίπτωση πλήρωσης θέσεων ειδικού ένστολου προσωπικού δημοτικής αστυνομίας κλάδων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας μέσω του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού του Μέρους Β΄ του ν. 4765/2021, η συνολική βαθμολογία των υποψηφίων οι οποίοι υπηρέτησαν μέχρι και την απόλυσή τους ως έφεδροι αξιωματικοί ή σε Ειδικές Δυνάμεις ή ως Εθελοντές Πενταετούς Υποχρέωσης (Ε.Π.Υ.) ή ως Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ.) στις Ένοπλες Δυνάμεις ή στην Προεδρική Φρουρά, προσαυξάνεται κατά μία (1) μονάδα.

Σε περίπτωση πλήρωσης θέσεων ειδικού ένστολου προσωπικού δημοτικής αστυνομίας κλάδων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας με σειρά προτεραιότητας του Κεφαλαίου Α΄ του Μέρους Γ΄ του ν. 4765/2021, η συνολική βαθμολογία των υποψηφίων οι οποίοι υπηρέτησαν μέχρι και την απόλυσή τους ως έφεδροι αξιωματικοί ή σε Ειδικές Δυνάμεις ή ως Εθελοντές Πενταετούς Υποχρέωσης (Ε.Π.Υ.) ή ως Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ.) στις Ένοπλες Δυνάμεις ή στην Προεδρική Φρουρά, προσαυξάνεται κατά εκατό (100) μονάδες.

Με την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ειδικού ένστολου προσωπικού δημοτικής αστυνομίας κλάδων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας που εκδίδεται από το Α.Σ.Ε.Π. σύμφωνα με τον ν. 4765/2021 καθορίζεται κάθε θέμα σχετικό με τις υγειονομικές εξετάσεις και τη διεξαγωγή των αθλητικών και ψυχοτεχνικών δοκιμασιών.

Αποζημίωση αν παραιτηθούν εντός δεκαετίας Παράλληλα με το ν/σ ορίζεται ότι προς εξασφάλιση της παραμονής των δημοτικών αστυνομικών στις θέσεις όπου διορίσθηκαν για μια δεκαετία, ορίζεται ότι τυχόν παραίτησή τους εντός της δεκαετίας καθιδρύει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης στον οικείο δήμο.

Επίσης, Καθορίζονται ιεραρχικά οι βαθμοί του προσωπικού, το πλαίσιο βαθμολογικής εξέλιξης, η διαδικασία βαθμολογικών προαγωγών και τα κριτήρια επιλογής προϊσταμένων (τυπικά προσόντα, πραγματική υπηρεσία στο δημόσιο και άσκηση καθηκόντων ευθύνης σε οργανικές μονάδες της δημοτικής αστυνομίας, καθώς και συνέντευξη).

Θεσπίζεται, ακόμα, η υποχρέωση των δήμων να παρέχουν στους δημοτικούς αστυνομικούς νομική υποστήριξη ενώπιον των δικαστηρίων ή των δικαστικών αρχών, σε περίπτωση διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης ή άσκησης ποινικής δίωξης εις βάρος τους, για αδικήματα που τους αποδίδεται ότι διέπραξαν κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους. Εξαιρείται της υποχρέωσης αυτής η περίπτωση ποινικής δίωξης ύστερα από καταγγελία εκ μέρους δημόσιας υπηρεσίας ή ανεξάρτητης διοικητικής αρχής.

Καθιερώνεται η δυνατότητα μετάταξης δημοτικών αστυνομικών σε θέσεις άλλου κλάδου του ίδιου δήμου, ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας, μετά τη συμπλήρωση 20ετούς συνολικής υπηρεσίας σε υπηρεσία δημοτικής αστυνομίας.

ESFYL
ESFYL
ESFYL
ESFYL
ESFYL
police
dimotikh
2
7
actionshop
78D_1143-2
78D_1140
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow

Το κείμενο αποτυπώθηκε όπως συμφωνήθηκε από τα μέλη του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου.